Energimærke

Energimærker

Den bedste pris på energimærker finder du her

– Vi er en del af Energistyrelsen og er ISO-9001 certificeret.

Når et hus sælges, er det lovpligtigt at have et gyldigt energimærke. Alle nye bygninger over 60 m2 skal energimærkes inden ibrugtagning.

Lovgivning med hensyn til salg

Et hus, der sælges skal have et gyldigt energimærke. Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen. Energimærkningen er en lovpligtig del af ejendommens papirer, som køber skal gøres bekendt med, inden aftalen indgås.

Ved salg ved ejendomsmægler af en bolig eller ejerlejlighed, skal sælger forud for annoncering af sælgers ejendom udlevere energimærkning til ejendomsmægleren.

Hvis en køber af en ejerlejlighed, ikke har fået udleveret ejendommens eller ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen og sælgeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejdes for ejerforeningens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist.

Regelmæssig energimærkning

Bygninger til beboelse, kontor/handel og offentlige formål, som er større end 1.000 m2, skal energimærkes regelmæssigt hvert 5. år.

Energimærkets indhold

 1. En vurdering, der viser hvor store energiudgifter,
  der er ved boligen –
  for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
  Husets energimæssige tilstand vises på
  en farveskala med skalaværdier fra A til G –
  ligesom det kendes fra fx køleskabe og vaskemaskiner, hvor A er en bolig med et lavt energiforbrug
  og G er en bolig med et højt energiforbrug.
 2. Et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer,
  det kan svare sig at gennemføre på boligen.
  Besparelsesforslaget viser også, hvor meget
  man kan mindske energiudgifterne,
  hvis man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller energivinduer f.eks.

Gyldighed
Energimærkets gyldighed står på mærkets forside. Energimærket må gerne genbruges,

når huset skal sælges igen; blot det sker indenfor gyldighedsperioden.

Automatmærker uden bygningsgennemgang

Nyere enfamiliehuse – under 25 år – kan energimærkes uden bygningsgennemgang (automatmærker). Dog skal nybyggeri, hvor der er ansøgt om byggetilladelse efter 31. marts 2006, have udarbejdet energimærkning med bygningsgennemgang inden færdigmelding, for at der senere kan automatmærkes. Der er også en betingelse, at ejer garanterer, at der ikke er sket væsentlige bygningsændringer, der kan have betydning for den energimæssige ydeevne, ellers skal ejendommen energimærkes.

Hvilke bygninger skal energimærkes?

 • Enfamilieshuse og række,- kæde eller dobbelthuse
 • Bygninger med ejerlejligheder
 • Bygninger med andelsboliger, anparter og aktier i boligfællesskab
 • Bygninger til udlejning eller bygninger med lejeboliger.

Ved salg af en ejerlejlighed, anpart eller andelsbolig er det ejer-, anparts- eller andelsboligforeningen,

der skal betale for energimærkningen og stille den til rådighed for sælger.

Ejendomme over 1000 m2 skal energimærkes ved salg, udleje eller overdragelse.

Hvilke bygninger skal ikke energimærkes?

Undtagelser – Nogle bygninger er dog fritaget for energimærkning. Det er bl.a.:

 • Sommerhuse
 • Tilbygninger
 • Kolonihavehuse
 • Garager/carporte
 • Udhuse/skure
 • Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m
 • Bygninger, der efter aftale mellem parterne skal rives ned efter salg
 • Bygninger, der er fredede
januar 15, 2016
Call Now Button